Lokalenergi A/S
 
Publikationer | Lokalenergi.dk | Privat
 

Salg af kontraktel

 
 

Køb El online

Du skal gennem følgende trin for at købe el hos Lokalenergi.

 • 1Årsforbrug
 • 2Vælg produkt/periode
 • 3Kontaktinformation
 • 4Ordreoversigt
 • 5Kvittering

Årsforbrug

For at beregne den rigtige pris til dig, skal vi bruge nedenstående oplysninger:

 

 

 

 

Køb El online

Du skal gennem følgende steps for at købe el hos Lokalenergi.

 • 1Årsforbrug
 • 2Vælg produkt/periode
 • 3Kontaktinformation
 • 4Ordreoversigt
 • 5Kvittering

Vælg produkt

 

LE Fast

- når du ønsker fuld tryghed

Med LE Fast kender du udgiften til el i hele leveringsperioden. Du får en fast pris, der gælder for hele den aftalte periode. Det betyder, at du undgår svingninger i elprisen i den fastsatte periode.

Fastpris er et godt valg, hvis du vil budgettere trygt og langsigtet – og undgå at blive påvirket af elprisernes udsving.

LE Fast giver dig en række fordele:


• Du er garanteret en fast elpris og kender dine omkostninger
• Når aftalen er indgået, skal du ikke foretage dig yderligere.


Vælg periode og pris for LE-Fast

 

LE Variabel

- følg elprisens bevægelser

Når du indgår en LE Variabel vil du få en ny pris hver måned. Prisen er den gennemsnitlige elbørs-pris fra den nordiske elbørs Nordpool. Til gennemsnitsprisen tillægges 3,5 øre pr. kWh. Historisk set har spotprisen været ca. 10 øre billigere pr. kWh end en fastpris


Vælg periode for LE-Variabel

 
 • Ja tak, jeg vil gerne have LE Vind strøm (Tillæg på øre pr kWh). Når du køber vindenergi hos Lokalenergi, forpligter vi os til at købe den tilsvarende mængde hos Vindenergi Danmark
 • Ja tak, jeg vil gerne have LE Vand strøm (Tillæg på øre pr kWh). Når du køber vandkraft hos Lokalenergi, forpligter vi os til at købe den tilsvarende mængde hos et norsk vandkraftværk.
 

Køb El online

Du skal gennem følgende steps for at købe el hos Lokalenergi.

 • 1Årsforbrug
 • 2Vælg produkt/periode
 • 3Kontaktinformation
 • 4Ordreoversigt
 • 5Kvittering

Kontaktinformation

Udfyld alle felterne. Aftagenummeret finder du på din seneste årsopgørelse. Det er på 11 cifre, og er en identifikation af din el-måler. Du kan godt bestille til flere aftagenumre på en gang.


  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Har du allerede et login, så hent dine kontaktinformationer her:

  

 

  

 
 

Køb El online

Du skal gennem følgende steps for at købe el hos Lokalenergi.

 • 1Årsforbrug
 • 2Vælg produkt/periode
 • 3Kontaktinformation
 • 4Ordreoversigt
 • 5Kvittering

Ordreoversigt

Check at dine persondata og bestilling er korrekt. Gennemfør købet ved at trykke på "Afsend ordren, og køb el"

 

Køber

 

Kontrakt

 

Handelsbetingelser

 

1. Generelle bestemmelser.

1.1 Nedenstående standardbestemmelser finder anvendelse ved ethvert elektricitetssalg fra Lokalenergi Handel A/S (i det følgende benævnt sælger), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i kontrakten. Erhvervskunder er defineret som Købere med et CVR-nummer. Privatkunder er defineret som Købere uden et CVR-nummer eller som hovedsagligt køber el til ikke-erhvervsmæssig anvendelse.

2. Fortrydelsesret

2.1. For Privatkunder gælder en fortrydelsesret. En Privatkunde, som ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal inden for en frist på 14 dage fra indgåelse af aftalen meddele dette skriftligt enten pr. brev til Lokalenergi Handel A/S, Skanderborgvej 180, 8260 Viby J eller via e-mail til post@lokalenergi.dk med oplysning om aftagenummer, navn og adresse. For at fortrydelsen er rettidig, skal meddelelse herom være afsendt til Lokalenergi Handel A/S senest på dagen, hvor fristen udløber. Såfremt fortrydelsesretten udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan fortrydelse ske den følgende hverdag.

2.2. Såfremt Køber har givet samtykke til, at levering af el i henhold til aftalen kan påbegyndes, inden fortrydelsesfristens udløb, bortfalder fortrydelsesretten, når leveringen påbegyndes.

3. Den aftalte mængde elektricitet

3.1 På kontraktens forside angives det forventede årsforbrug.

3.2. Køber underretter sælger om forhold, som kan have betydning for sælger. Det gælder for eksempel forestående større ændringer i købers forbrug, ændring af adresse og lignende.

3.3 Såfremt der etableres egenproduktion i kontraktperioden, kan Sælger kræve genforhandling af prisen på den i kontrakten nævnte elektricitetsmængde samt genforhandling af vilkår og pris på balancetillæg. Har Køber ved kontraktens indgåelse egenproduktion, er Sælger berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 1.000 pr. måned ekskl. moms til dækning af omkostninger til håndtering og ubalance.

3.4. Såfremt afregningsgrundlaget/retningslinjerne ændres fra skabelon- til timeafregning eller fra time- til skabelonafregning kan Sælger kræve genforhandling af prisen på den i kontrakten nævnte mængde, uanset årsagen til ændringen

4. Pris, afregning, betaling og fakturering

4.1 Prisen for levering af el er inklusive moms. Nærmere information om priser og gebyrer kan fås på sælgers hjemmeside eller hos sælger.

4.2 Afregning sker ved a conto opkrævning for den aktuelle og/eller kommende leveringsperiode. Endelig afregning sker på grundlag af det aflæste forbrug af elektricitet.

4.3 Ved manglende aflæsning kan sælger afregne efter et skønnet forbrug, men korrektion når korrekt aflæsning foreligger.

4.4 Netvirksomhedens måleudstyr danner grundlag for afregning. Måling af leveret energi og afregning sker ifølge netvirksomhedens regler. Det påhviler køber at aflæse elmåleren. Det faktisk målte forbrug meddeles netvirksomheden på den måde som netselskabet fastsætter, herunder selvaflæsning (selvaflæsningskort, mail, telefon, internet).

4.5 Ved forsinket betaling tillægges renter i overensstemmelse med Renteloven. Dette udelukker dog ikke tiltag i medfør af pkt. 5.

4.6 Køber skal betale for aftaget el indtil ophør af kontrakten. Køber modtager normalt slutafregning snarest muligt og senest 12 måneder efter, at sælger har modtaget slutaflæsning.

4.7 Ændringer i priser og gebyrer kan ses på sælgers hjemmeside og oplyses endvidere på faktura og/eller på betalingsoversigter fra købers bank.

4.8 Hvis kunde i Østjysk Energi S/I, Galten Elværk a.m.b.a., Viby El-værk eller Brabrand El-selskab a.m.b.a.´s netområder: Leveret elektricitet faktureres sammen med og på samme vilkår som netselskabets fakturering.

4.9 Hvis kunde udenfor i Østjysk Energi S/I, Galten Elværk a.m.b.a., Viby El-værk eller Brabrand El-selskab a.m.b.a.´s netområder: Skabelonafregnede kunder modtager enten 1 eller 4 regninger årligt. Det er det forventede årsforbrug, som oplyses af kundens netselskab, der afgør, om der udsendes 1 eller 4 årlige regninger. Hvis kunden har et forventet årsforbrug på under 10.000 kWh årligt fremsendes en årlig regning med forudbetaling. Hvis kunden har et forventet forbrug på over 10.000 kWh fremsendes 4 årlige regninger. Regningerne udsendes primo januar, primo april, primo juli og primo oktober med sidste rettidige betalingsdato den første i efterfølgende måned – altså 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

5. Korrektion af betaling

5.1 Hvis afregningen er fejlagtig, refunderer sælger for meget betalt beløb eller opkræver for lidt betalt beløb. Det gælder f.eks. ved fejl i aflæsning, forbrugsberegning, kontering, målerfejl, brug af ukorrekt måleudstyr og lignende. Som afregningsfejl anses også fejl i skønnet forbrug som følge af , at aflæsningen ikke er modtaget eller registreret.

5.2 Regulering af en årsafregning eller slutafregning kan kræves for den periode, hvori fejlen kan påvises. Dog maximalt op til 5 år bagud. Hvis fejlen kan tilskrives sælger, og køber var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan sælger alene kræve efterbetaling 1 år tilbage, regnet fra fejlen er opdaget og meddelt køber.

6 Misligholdelse af kontrakt

6.1 I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra en part kan den anden part hæve kontrakten med øjeblikkelig virkning. Herunder kan sælger hæve leveringsaftalen, såfremt køber kommer under konkurs, eller der åbnes forhandling om tvangsakkord.
Såfremt køber ikke betaler rettidigt, indleder sælger sin restanceprocedure. Proceduren indebærer, at køber mod gebyr rykkes for betalingen maksimalt to gange, hvorefter leveringen uden yderligere varsel kan bringes til øjeblikkeligt ophør ved meddelelse fra leverandøren. Leveringsaftalen anses herefter for ophørt.
Ophævelse af kontrakten medfører, at sælgers levering af elektricitet ophører.

6.2 Hvis netvirksomheden p.g.a. forhold i nettet må afbryde eller begrænse leveringen til køber, betragtes dette ikke som misligholdelse fra sælgers side.

6.3 En misligholdende part er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Køber kan dog i intet tilfælde kræve erstatning af sælger for driftstab eller andet indirekte tab.

7. Misligholdelse og erstatning.

7.1. Sælger kan kræve sikkerhedsstillelse (kontant, bankgaranti el.lign.) svarende til op til 5 måneders forbrug, hvis sælger vurderer i den konkrete situation, at der ved levering til køber er nærliggende risiko for tab se også § 6.1.

8. Leveringshindringer, kvalitet og force majeure

8.1. Sælger er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af afbrydelser i elnettet eller mangler i den af netvirksomheden leverede elektricitets kvalitet. Sælger er endvidere ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af begrænsninger eller manglede levering hidrørende fra de overordnede net.

9. Ændringer i kontrakt-perioden

9.1. Køber er forpligtet til at indgå ny aftale senest 1 måned før kontraktens udløb. Såfremt Køber ikke har indgået ny aftale med Sælger eller en anden leverandør om levering af markeds-el, fortsætter Lokalenergi Handel A/S med at være leverandør indtil ny aftale indgås. Leverancen over for timeafregnede aftagenumre vil efter kontraktperiodens udløb blive afregnet til Nord Pools time spotpris + tillæg/kWh indtil en ny aftale indgås. Leverancen over for skabelonafregnede aftagenumre (ikke-timemålte kunder) vil efter kontraktperiodens udløb blive afregnet efter den udmeldte årspris, som offentliggøres på Sælgers hjemmeside.

10. Opsigelse, overdragelse og andre bestemmelser

10.1. Er kontrakten tidsubestemt, kan den opsiges med 1 måneds varsel til udløbet af en måned.

10.2 For Privatkunder gælder, at en Fastpris-aftale, er en aftale hvor prisen på levering af el er fastlåst i en nærmere aftalt leveringsperiode. Fastpris-aftalen er uopsigelig i 5 måneder fra kontraktindgåelse (bindingsperiode), hvorefter aftalen kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned jf. gældende lovgivning på området. Yderligere information om Lokalenergi Handels A/S Fastpris-aftaler findes på Lokalenergi Handels hjemmeside (www.lokalenergi.dk).

10.3. For Erhvervskunder gælder, at en Fastpris-aftale, er en aftale hvor prisen på levering af el er fastlåst i en nærmere aftalt leveringsperiode. Fastpris-aftalen er som udgangspunkt uopsigelig fra kontraktindgåelse til afslutningen af den aftalte leveringsperiode (bindingsperiode), hvor prisen er fastlåst. Køber kan dog opsige Fastpris-aftalen mod betaling af et afmeldingsgebyr til dækning af administrations- og prissikringsomkostninger, idet en sådan opsigelse tidligst kan få virkning med en måneds varsel til udgangen af en måned. Afmeldingsgebyret beregnes som differencen mellem markedsprisen på opsigelsestidspunktet og den aftalte fastpris beregnet for det forventede forbrug i den resterende del af bindingsperioden med tillæg af tabt fortjeneste. Yderligere information om Lokalenergi Handels A/S Fastpris-aftaler findes på Lokalenergi Handels hjemmeside (www.lokalenergi.dk).

10.4 Aftalen overføres med Køber ved flytning til ny adresse. Ved flytning skal Køber med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned meddele Lokalenergi Handel A/S og den lokale netvirksomhed herom og oplyse flytningsdato, samt ny adresse og aftagenummer.

10.5. Ingen af parterne kan overdrage kontrakten eller dele heraf uden den anden parts skriftlige samtykke. Samtykke gives, med mindre den anden part har saglig grund til at nægte dette. Fusion, fission samt koncernintern overdragelse betragtes ikke i nærværende kontrakt som overdragelse

10.6 Hvis en eller flere bestemmelser i denne kontrakt findes ugyldige, forbliver kontraktens øvrige bestemmelser i kraft. Se muligheden for opsigelse i § 10.1, 10.2 og 10.3.

11. Klager

11.1. Klager over kontraktbetingelsernes overholdelse af forbrugerbeskyttelsesreglerne kan indbringes for Energitilsynet. www.energitilsynet.dk, mail: et@dera.dk. Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet; www.energianke.dk, mail: post@energianke.dk, telefon (begge): 72 26 82 00. Adresse (begge): Nyropsgade 30, 1780 København V.

12 Fortrolighed

12.1. Parterne må ikke give oplysninger om indholdet af denne kontrakt eller dens anvendelse til tredjemand uden samtykke fra den anden part, medmindre oplysningerne kræves af systemansvarlige virksomheder, Nord Pool eller et organ, som udøver offentlig myndighed. I bekræftende fald informeres den anden part om den information, som er videregivet.

12.2. Bestemmelsen i 12.1 er dog ikke til hindring for videregivelse af oplysninger til selskaber, der tilhører samme koncern som Køber.

12.3. Ovennævnte fortrolighed ophører 3 år efter udløbet af kontrakten.

FORHOLDET MELLEM KØBER OG SÆLGER

Det er en forudsætning for kontrakten, at der er en aftale mellem køber og dennes netvirksomhed om benyttelse af nettet. Især gælder, at:

1. Køber skal være kunde hos netvirksomheden.

2. Hvis der ved sælger sker samfakturering af netydelser og elleverance, hæfter køber ikke over for netselskabet for betaling af netydelsen.

3. Måling af leveret energi og afregning sker ifølge netvirksomhedens regler. Netvirksomhedens måleudstyr danner grundlag for afregningen. Det påhviler køber at aflæse elmåleren. Det faktisk målte forbrug meddeles netvirksomheden på den måde, som netselskabet fastsætter, herunder ved selvaflæsning. (Selvaflæsningskort, e.mail, telefon, Internet).

4. Sælger kan hos netselskabet undersøge rigtigheden af de foretagne målinger.

5. Netselskabet afregner energiafgifterne.

6. Netvirksomheden leverer fysisk elektriciteten ved 230/400 V og er ansvarlig for evt. strømafbrydelser og elektricitetens kvalitet. Se netvirksomhedens leveringsbestemmelser om kvalitet og drift. Henvendelser om afbrydelser og kvalitet skal rettes til netvirksomheden.

 
 
Køb El online

Tak for din bestilling

 • 1Årsforbrug
 • 2Vælg produkt/periode
 • 3Kontaktinformation
 • 4Ordreoversigt
 • 5Kvittering

Ordre gennemført

Vi har sendt din kontrakt til dig på mail. I emailen er der en udførlig vejledning på overgangen fra dit nuværende el selskab til Lokalenergi Handel A/S

 

Med venlig hilsen

Lokalenergi

Køb El online

Høj elforbrug - Kontakt Lokalenergi direkte

 • 1Årsforbrug
 • 2Vælg produkt/periode
 • 3Kontaktinformation
 • 4Ordreoversigt
 • 5Kvittering

Ved højt forbrug ( kWh/år)

Det indtasted forbrug oversteg 100.000 kWh om året, hvorfor vi beder dig henvende dig til lokalenergi direkte!

Det indtastede forbrug er så højt, at du anbefales at ringe til lokalenergi!

 

Lokalenergi

Skanderborgvej 180

8260 Viby J

 

Tlf.: 7022 4277

Fax.: 8675 1813

Email: post@lokalenergi.dk

 

Se flere kontaktoplysninger på vores hjemmeside: http://www.lokalenergi.dk/

 

Klik på knappen for at gå tilbage til formularen og rette dit forbrug (hvis der skulle være sket en fejl!)

 
 
 

Tilmeld nyhedsbrev

Få energirigtige nyheder hver måned.

 
 
 
 

Lokalenergi  |  Skanderborgvej 180  |  8260 Viby J  |  Tlf.: 70 22 42 77  |  Fax: 86 75 18 13  |  post@lokalenergi.dk

PUBLIKATIONER  |  ORDBOG  |  LINKS  |  SITEMAP